News - SP9PSB - Żywiecki Klub Krótkofalowców
Strona Główna - Artykuły - Download - Forum - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Historia SP9PSB

Portal
  Strona Główna
  Download
  Artykuły
  FAQ
  Forum
  Linki
  Kategorie Newsów
  Galeria
  Szukaj
  Kontakt
  Ziemia Żywiecka
  750 Lat Miasta Żywiec

Linki Do WWW:

Spotkania Klubowe
Spotkania klubowe w czwartki . Serdecznie zapraszamy od godz 17:00.Żywiec ul Moszczanicka 9 Internat pok 117
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 43
Najnowszy Użytkownik: ~KatKat987
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~sp6mlk
Brak Avatara height=

Punktacja:
Oglne: 7
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~SQ9PND (6 pkt.)
3) ~SP9BP (5 pkt.)
4) ~sq9nop (4 pkt.)
5) ~SP9SDR (2 pkt.)
6) ~sq9jkl (2 pkt.)

Ostatnie Artykuły
SP 9 A D Q - ALFRED ...
Panasonic RF-4990
Reklama

eXtreme-fusion

NKP-2013
NewsyNKP-CONTEST
krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców


motto

Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Termin zawodów
Zawody NKP-Contest rozgrywane są w dniu 7 grudnia 2013 roku (sobota), w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

2. Cele
a) Upamiętnienie nawiązania przez polskiego krótkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX pierwszej potwierdzonej łączności radiowej (6 grudnia 1925 r.) ze stacją zagraniczną - holenderskim nadawcą Ten Kate - N0PM.
smiley Umożliwienie zdobycia pamiątkowego dyplomu NKP 2013 Award.
c) Doskonalenie umiejętności operatorskich, w tym perfekcyjnego opanowania zasad bezbłędnego prowadzenia łączności radiowych i ich logowania.

3. Organizatorzy
a) Zawody rozgrywane są pod patronatem Prezesa PZK.
smiley Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
c) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
d) Zawody organizuje zespół programowy PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski, SP5KP – sp5kp@wp.pl
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl - Marek Michałowski, SP8WQX - sp8wqx@o2.pl
e) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami NKP-Contest publikowane są na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.
4. Uczestnictwo
a) Udział w zawodach NKP-CONTEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
smiley Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
smiley Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
a) 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz).
smiley Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach".

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
smiley Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
- Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 itp.
smiley Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.

Uwagi
- w logach obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (CATEGORY)

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX stacje nadające spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB do 100 W out
Uwagi
- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)
- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: NKP-CONTEST.
- W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Punktacja
a) Każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
smiley Nie zalicza się łączności w przypadkach:
- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.
- niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
- jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
- nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
- użycia więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”smiley.
- braku logu korespondenta.

Uwaga
Jakakolwiek niezgodność w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.


12. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
smiley Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

13. eLogi
Logi za NKP-Contest przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.
W celu przesłania logu należy:
- wejść na stronę http://pga-zawody.eham.pl
- zalogować się.
- kliknąć na ikonę „Wrzuć log”.
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”smiley.
- kliknąć na „Załaduj”.

Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”smiley.
- Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.
- W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
- TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres: pga-zawody@wp.pl pamiętając aby:
- W temacie listu podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

14. Programy logujące
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1
smiley Stacjom zagranicznych startujących w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

15. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu można się zwracać pisząc na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonując pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
smiley W otrzymanych logach via e-mail Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.
smiley Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach ) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.
Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegające zaskarżeniu.

Ważne
Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

18. Nagrody
a) Zwycięzcy poszczególnych grup klasyfikacyjnych otrzymają Plakiety Prezesa PZK. Jeżeli na pierwszych miejscach znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, plakiety przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.
smiley Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane są do pobrania i samodzielnego wydrukowania indywidualne eCertyfikaty Udziału w NKP-2013.
c) Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane zostaną dyplomy. Jeżeli na miejscach 1-3 znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, odpowiednie dyplomy przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.
d) Za 3. miejsce w grupie SO-QRP-CW SP5FHF ufunduje statuetkę.
e) Specjalna nagroda-statuetka za najlepszy wynik na CW przyznana zostanie radiooperatorowi, który swoją pierwszą licencję nadawcy otrzymał w latach 2012-2013. Jej fundatorem jest SP4EOO.

19. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

20. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: qtc@post.pl
smiley Opinie i sugestie co do funkcjonowania ROBOTA przyjmującego logi oraz ASRZ (Automatycznego Systemu Rozliczania Zawodów) należy kierować do SP8WQX na adres sp8wqx@o2.pl
c) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
d) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
e) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

Przykład logu Cabrillo stacji SP0CFF QRV w zawodach NKP-Contest

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: NKP-CONTEST
CALLSIGN: SP0CFF
CATEGORY: MO-MIX
NAME: SP-CFF - Polski Klub Flora Fauna
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1506 SP0CFF 599 001EL05 SP8OBP 599 004KS01
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1520 SP0CFF 599 002EL05 SP7JMA 599 012LN02
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1527 SP0CFF 599 003EL05 SP4HHH 599 018OU01
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1540 SP0CFF 599 004EL05 SP2UN 599 014BY08
QSO: 3500 PH 2013-12-7 1547 SP0CFF 59 005EL05 SP7DRR 59 025WM01
QSO: 3500 PH 2013-12-7 1559 SP0CFF 59 006EL05 SQ9XTX 59 042CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: NKP-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:
Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu PGA ZAWODY.

73 & GL de Zespół PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo, sp8wqx
SQ9EJ dnia grudzie 06 2013 04:37:34 · 0 Komentarzy · 484 Czytać · Drukuj
Barbórka 2013 VHF
NewsyRegulamin zawodów „BARBÓRKA 2013” - VHF

Organizator: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO
Termin: 4 grudnia 2013 r. od 19:00 do 20:59 UTC (obowiązuje 5 min QRT przed i po zawodach)
Pasmo: 145 MHz, wg Band Planu
Emisja: FM
Raporty: RS numer kolejny łączności + WW loc (np. 59 01JO90OG)
Punktacja:
a) za każdy 1 km odległości (QRsmiley – 1 pkt, QSO z własnym lokatorem – 5 pkt.
smiley za QSO ze stacjami: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO - dodatkowo premia po 50 pkt,
c) każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo premię 20 pkt. za ułożenie hasła
„BARBÓRKA” z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych (Ó=O). Znak wybranej
stacji można wykorzystać jeden raz.
Wynik końcowy: suma punktów za QSO’s + premia. W razie równej ilości punktów, o kolejności
czołowych miejsc decyduje ilość i szybkość nawiązania łączności ze stacjami organizatora.
Uwaga: nie zalicza się łączności przez przemienniki, różnicy czasu większej od 3 min. oraz błędnie
odebranych znakach, raportach i grupach kontrolnych.
Klasyfikacja:
G - stacje indywidualne i klubowe
Stacje organizatora nie będą klasyfikowane.
Nagrody:
Za pierwsze miejsce – puchar i dyplom, za miejsca 2 do 5 - dyplom
Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres
sp9pdgzaw@wp.pl (log jako załącznik – format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika – np.
sp9gfi.cbr lub sp9gfi.log, temat listu: znak_VHF – np. sp9gfi_VHF). Komisja zaleca stosowanie
specjalnego programu stworzonego do tych zawodów. Program do pobrania ze strony autora
programu Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl .
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Komisja: Stefan SP9DHP, Kazimierz SP9GFI, Robert SQ9JJJ.
SQ9EJ dnia listopad 26 2013 18:25:41 · 0 Komentarzy · 520 Czytać · Drukuj
Barbórka 2013 HF
NewsyRegulamin zawodów „BARBÓRKA 2013” - HF

Organizator: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO.
Termin: 4 grudnia 2013 r. od 15:30 do 17:29 UTC (obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach)
Pasmo/ Emisja: 3,5 MHz wg Band Planu / SSB, CW
Raporty:
a) stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO) – RS(T) + litera „O”
smiley członkowie klubów SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO – RS(T) + litera „B”
c) stacje indywidualne i klubowe, które są lub były związane z przemysłem wydobywczym
(górnictwo węglowe, kopalnie soli, siarki, rud żelaza, miedzi i cynku, kopalnie odkrywkowe
i kamieniołomy, przemysł naftowy, gazowy, maszynowy pracujący na rzecz górnictwa,
uczelnie i szkoły lub ich wydziały górnicze) – RS(T)+ skrót „DG”.
d) stacje pozostałe – RS(T)+ nr QSO (numeracja ciągła)
Punktacja:
a) QSO ze stacją podającą w raporcie „O” – 10 pkt.
smiley QSO ze stacją podającą w raporcie „B” – 5 pkt.
c) QSO ze stacją podającą w raporcie „DG” – 2 pkt.
d) QSO ze stacją podającą w raporcie numer QSO – 1 pkt.
Punkty na CW liczą się podwójnie.
Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo premię 20 pkt. za ułożenie hasła „BARBÓRKA”
z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych (Ó=O). Znak wybranej stacji można wykorzystać
jeden raz niezależnie od emisji.
Uwaga: QSO’s emisjami mieszanymi, błędnymi raportami, grupami kontrolnymi oraz przy różnicy
czasu większej od 3 min. nie zalicza się
Wynik końcowy: suma punktów za QSO’s + premia. W razie równej ilości punktów o kolejności
czołowych miejsc decyduje ilość i szybkość nawiązania łączności ze stacjami organizatora.
SWL: punktacja jak dla nadawców. Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji.
Znak stacji może być wykazany TYLKO RAZ DANĄ EMISJĄ.
Klasyfikacja:
A – stacje klubowe CW/SSB,
B – stacje indywidualne CW,
C – stacje indywidualne SSB,
D – stacje indywidualne SSB/CW,
E – stacje QRP CW/SSB (do 5 W output),
F – SWL.
Uwagi:
 Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie,
 Stacje organizatora nie będą klasyfikowane,
 Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
Maksymalna mocy wyjściowa nadajnika 100 W.
Nagrody:
a) za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, E – puchar i dyplom, za miejsca 2 i 3 – dyplom,
smiley w grupie F - każdy sklasyfikowany uczestnik otrzyma dyplom,
Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres
sp9pdgzaw@wp.pl (log jako załącznik – format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika – np.
sp9gfi.cbr lub sp9gfi.log. Temat listu: znak_HF – np. sp9gfi_HF). Komisja zaleca stosowanie
specjalnego programu stworzonego do tych zawodów. Program do pobrania ze strony autora
programu Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl Stacje indywidualne i klubowe podające
w raportach skrót „DG” powinny w dzienniku określić nazwę i miejsce zakładu pracy, uczelni lub
szkoły. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Komisja: Stefan SP9DHP, Kazimierz SP9GFI, Robert SQ9JJJ
SQ9EJ dnia listopad 26 2013 18:24:12 · 0 Komentarzy · 396 Czytać · Drukuj
REGULAMIN ZAWODÓW KRYZYSOWYCH 2013
NewsyREGULAMIN ZAWODÓW KRYZYSOWYCH 2013

1. Organizator: SP9KDC
2. Termin: 16 listopad 2013, od godziny 18:00 do 19:00 czasu lokalnego.
3. Pasma i emisje: 145 MHz – FM. Łączności przez przemienniki są niedozwolone.
4. Raporty: RS nr QSO
5. Radiogram kryzysowy: w czasie zawodów o godzinie 18:45 czasu lokalnego, na częstotliwości na której w danym momencie pracuje stacja SP9KDC, zostanie nadany radiogram. Radiogram będzie poprzedzony trzykrotną zapowiedzią, następnie zostanie przeliterowany tekst radiogramu i trzykrotnie powtórzony.
Przykładowy radiogram:
„TU SP9KDC, PODAJĘ RADIOGRAM, TU SP9KDC, PODAJĘ RADIOGRAM, TU SP9KDC, PODAJĘ RADIOGRAM ISFPG97531, POWTARZAM ISFPG97531, POWTARZAM ISFPG97531, KONIEC RADIOGRAMU”
6. Punktacja:
Za bezbłędnie odebrany radiogram – 10 punktów
Za bezbłędne QSO ze stacją organizatora – 5 punktów
Za bezbłędne pozostałe QSO – 2 punkty
Nie zalicza się łączności w przypadku: różnicy czasu ponad 3 minuty, braku logu korespondenta, braku potwierdzenia w logu korespondenta, błędnie odebranej grupy kontrolnej.
7. Wynik końcowy: to suma punktów za łączności oraz odebrany radiogram. Treść radiogramu należy załączyć w logu zawodów. W przypadku równej liczby punktów wygra stacja która odebrała radiogram i przeprowadziła łączności w krótszym czasie.
8. Klasyfikacje: A – stacje indywidualne i klubowe. Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
9. Dzienniki zawodów: logi należy przesłać w terminie 7 dni. Logi elektroniczne w formacie cabrillo na adres sp9pdgzaw@wp.pl logi papierowe na adres: Stefan Badoń Dąbrowa Górnicza 41-303 ul. Krasickiego 6/6
10. Nagrody: za miejsca 1, 2, 3 – puchar, za miejsca od 1 do 10 dyplom.
11. Komisja zawodów:
Przewodniczący – Stefan SP9DHP
Członek – Marek SP9DYA
Członek – Kazimierz SP9GFI
SQ9EJ dnia listopad 10 2013 20:56:49 · 0 Komentarzy · 367 Czytać · Drukuj
SP9XLT Edmund Silent Key
NewsyDo Krainy Wiecznych DX-ów odszedł Kolega z Bielska należący do jednych z najaktywniejszych członków Klubu SP9PSB okresu bielskiego / lata 70-te /.
Informacja o pogrzebie Kol. Edmunda dotarła do nas w dniu 14.10. 2013 podczas pobytu na zlocie w Tyrze .
Najbliższym naszego Kolegi Edmunda składamy wyrazy współczucia.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
sp9cca dnia padziernik 14 2013 12:49:55 · 0 Komentarzy · 547 Czytać · Drukuj
Podziękowanie
News"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach."

Wszystkim którzy w tak bolesnej dla nas chwili,dzielili z nami smutek i żal,okazali wiele serca i życzliwości,uczestniczyli we mszy świętej,pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku sp.Tadeusza Lewandowskiego.
Serdeczne podziękowania :Rodzinie,Przyjaciołom,Znajomym,Sąsiadom,Kolegom Żywieckiego Klubu Krótkofalowców,oraz Proboszczowi naszej Parafii za wspaniałą opowieść o życiu sp.Tadeusza-(SQ9LQ)
za pamięć,obecność,wsparcie słowami otuchy i serdeczne myśli,modlitwę,intencje mszalne,złożone wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” składają:
Żona (SQ9ROO) z Córką
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Józef SQ9EJ.
SQ9EJ dnia wrzesie 20 2013 20:20:21 · 0 Komentarzy · 401 Czytać · Drukuj
Dni Powiatu Żywieckiego
UżytkownicyStacje pracujące z powiatu Żywieckiego:

SP9PSB-----Żywiec
SP9CCA-----Pietrzykowice
SP9EMV-----Żywiec
SP9FVO-----Żywiec
SP9NLB/9---Ujsoły
SQ6NDA/9--Żywiec
SQ9JXF------Żywiec
SQ9EJ-------Żywiec
SQ9MYZ-----Węgierska Górka
SQ9PPQ-----Okrajnik


Stacje które zdobyły dyplom"Dni Powiatu Żywieckiego:SP9PSB

SO9EWA
SP9FRZ
SQ3ODX
SQ6NDA/9
SQ9MYZ
SN4PW
SP9ATD
SP9NLB/9
SQ5MRH
SQ8JLS
SQ9EJ
SQ7OVX
SP9CCA
SP7AH
SQ9JXF
SP9FVO
SQ9PPQ
SP9EUH
SP9EMV
SN0ROZ
SP7FP
SP9-10123-KR
SP9RTZ
SQ6OCW
Dyplomy zostały wysłane.
SQ9EJ dnia sierpie 25 2013 19:56:00 · 0 Komentarzy · 451 Czytać · Drukuj
Dni Powiatu Żywieckiego
Użytkownicy „ Dni Powiatu Żywieckiego – Beskidy 2013 „
- organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz ŻKK SP9PSB, Termin akcji dyplomowej od godz.15.00 UTC 16 sierpnia do godz.15.00
18 sierpnia 2013 / trzeci weekend sierpnia każdego roku /.
Stacja klubowa SP9PSB rozpoczyna pracę 16 sierpnia od 15.00 UTC
w pasmach 80 m, 2 m lub 70 cm emisjami CW, SSB, FM.
Częstotliwość pracy w segmentach pasm KF i UKF wg
bandplanu dla emisji DIGI,CW, SSB, FM : pasmo 80m , 2m i 70 cm .
Warunkiem uzyskania dyplomu w konkursie jest przeprowadzenie
directowego QSO / bez pośrednictwa przemienników / ze
stacją SP9PSB oraz 5 QSO ze stacjami pracującymi z powiatu
żywieckiego / ZC /.
Punktacja dla dyplomu „Dni Powiatu Żywieckiego –
Beskidy 2013” :
QSO z SP9PSB : 10 pkt, QSO ze stacją z powiatu ZC : 5 pkt.
Dla uzyskania dyplomu - QSO mogą być przeprowadzone w pasmach KF i UKF / ALLBAND /.
Stacje, które zgromadzą 35 pkt otrzymują dyplom „Dni Powiatu
Żywieckiego – Beskidy 2013” po przysłaniu zgłoszenia wg wyciągu z logu stacji na standardowych drukach KF lub VHF.
*Adres : Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB , 34-300 Żywiec skr.
poczt. 110
Do zgłoszenia należy załączyć znaczki na kwotę 3,90PLN.
Stacje, które nadeślą logi w formacie CABRILLO za udział w akcji
dyplomowej na adres sp9psb@op.pl otrzymają dyplom na swój adres e-mail
w formacie PDF.
Zgłoszenia na dyplom oraz logi należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013 na adres klubu :
SP9PSB ŻKK 34-300 ŻYWIEC skr.poczt.110.
*QSO przeprowadzone z gminami powiatu żywieckiego są zaliczane
do dyplomu „Ziemia Żywiecka”.
Zapraszamy do wspólnej aktywności .
SQ9EJ dnia lipiec 24 2013 20:12:12 · 0 Komentarzy · 418 Czytać · Drukuj
PIKNIK KRÓTKOFSLOWCÓW "OTMUCHÓW 2013"
UżytkownicyPIKNIK KRÓTKOFALOWCÓW „OTMUCHÓW 2013”
W dniu 04.05.2013 r. od godz. 8.00 do 19.00 odbędzie się Piknik krótkofalarski - OTMUCHÓW 2013 r. nad Jeziorem Otmuchowskim, w ośrodku wypoczynkowym "KOTWICA" w Sarnowicach.
Piknik organizuje Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ w Nysie.
Na w/w piknik zapraszamy wszystkich krótkofalowców, wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi, do aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Otmuchowskim w ośrodku turystycznym „KOTWICA”. Ośrodek mieści się na trasie OTMUCHÓW - jezioro w miejscowości Sarnowie za przejazdem kolejowym.
Na miejscu (w ośrodku) można korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu i stołówki. Jest możliwość wynajęcia domku wypoczynkowego, całodobowe wyżywienie itp.
Ośrodek wypoczynkowy „KOTWICA” posiada swoją stronę internetową, gdzie można obejrzeć slajdy z ośrodka, dojazd do ośrodka oraz zdobyć informację na temat ofert ośrodka: na stronie http://www.kotwica.pl/

Pełnej informacji udziela Włodek SQ6LBW. E-mail: sq6lbw@poczta.onet.pl

Na wyżej wymieniony piknik zaprasza
ZARZĄD KLUBU SP6PNZ
SQ9LOP dnia kwiecie 16 2013 19:11:51 · 0 Komentarzy · 413 Czytać · Drukuj
SPFF LogSearch
SPFF LogSearch
Pod adresem www.spcff.pl została uruchomiona baza aktywności z polskich obszarów przyrody chronionej ujętych na oficjalnej Liście SPFF. Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich obszarów SPFF pracował, z jakimi obszarami SPFF nawiązał łączność czy sprawdzić, które z obszarów SPFF mają status NEW ONE. Baza aktywności SPFF jest tworzona w uzgodnieniu z Krajowym Koordynatorem WFF Sylwestrem SP2FAP, co oznacza, że każdy log z aktywacji przesłany do Koordynatora teoretycznie zostanie dodany do bazy w ciągu 24 godzin.

Aby baza SPFF LogSearch spełniała swoje zadanie, niezbędne są logi ze wszystkich aktywacji jakie do tej pory zostały przeprowadzone. W związku z tym dotychczasowi Aktywatorzy - po sprawdzeniu w bazie swoich aktywności - proszeni są o nadesłanie brakujących logów na adres: sp4eoo(at)wp.pl. Chodzi o odtworzenie zasobów jakie wprowadzone zostały do Igora EW4DX, a których w obecnej chwili odzyskanie jest niemożliwe. Przy odrobinie dobrej woli ze strony SPFF-OPs, baza powinna szybko zostać uzupełniona. Autor bazy prosi także o wszelkie uwagi i sugestie co do tego projektu.

Uwaga! Nowe logi, czyli te z odbywanych obecnie aktywności, należy kierować w dalszym ciągu na adres Koordynatora ds. WFF czyli: qtc(at)wp.pl

Info: SP4EOO
SQ9LOP dnia marzec 11 2013 18:27:05 · 0 Komentarzy · 383 Czytać · Drukuj
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału PZK
UżytkownicyW dniu 12 kwietnia (piątek) o godz 18:00 w siedzibie Śląskiego Oddziału PZK w Domu Kultury rChemikr1; w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 51 odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału PZK. Zapraszamy OKR, Prezesów Klubów i zainteresowanych członków naszego oddziału.
Temat zebrania: sprawy bieżące73! Prezes Andrzej SP9NWE
SQ9LOP dnia marzec 11 2013 18:23:56 · 0 Komentarzy · 368 Czytać · Drukuj
Strona 12 z 14 << < 9 10 11 12 13 14 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogął dodawać posty w shoutboksie.

@SQ9LOP
DATA: 05/07/2019 18:21
witam
moze mi sie uda zjawic w istebnej ale nie chce obiecywac wiec do zobaczenia

@sp9cca
DATA: 11/06/2019 00:28
Teraz to jest OK.
TNX DR Dominiczku - vy73 es GL!!!

@sp9cca
DATA: 17/04/2019 23:19
Wszystkim OM's na tej stronie Wesołych Świąt
Życzy - Jurek GW /sp9cca !
Smacznego jajka i szyneczki - vy 73'

@SQ9LOP
DATA: 30/03/2019 20:41
Jak sami widzicie nie mamy polskiej czcionki na stronie za co przepraszamy prace trwają by to wszystko przywrócić do ładu

@SQ9LOP
DATA: 26/02/2019 18:47
Mamy problem z serwerem za co z gory przepraszamy

@SP9EMV
DATA: 19/11/2017 13:20
K O M U N I K A T Y
Stacja Śląskiego Oddziału
PZK-SP9PNB nadaje
komunikaty w każdy
poniedziałek o godz.21
na przemienniku SR9E
145.725 MHz
CTCSS 71.9 Hz

@SP9EMV
DATA: 03/12/2016 11:22
Z A W O D Y
Regulaminy zawodów
krajowych KF i UKF
znajdują się na stronie
ROBOT PGA-ZAWODY