News: NKP-2013 - SP9PSB - Żywiecki Klub Krótkofalowców
Strona Główna - Artykuły - Download - Forum - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Historia SP9PSB

Portal
  Strona Główna
  Download
  Artykuły
  FAQ
  Forum
  Linki
  Kategorie Newsów
  Galeria
  Szukaj
  Kontakt
  Ziemia Żywiecka
  750 Lat Miasta Żywiec

Linki Do WWW:

Spotkania Klubowe
Spotkania klubowe w czwartki . Serdecznie zapraszamy od godz 17:00.Żywiec ul Moszczanicka 9 Internat pok 117
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 43
Najnowszy Użytkownik: ~KatKat987
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~sp6mlk
Brak Avatara height=

Punktacja:
Oglne: 7
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~SQ9PND (6 pkt.)
3) ~SP9BP (5 pkt.)
4) ~sq9nop (4 pkt.)
5) ~SP9SDR (2 pkt.)
6) ~sq9jkl (2 pkt.)

Ostatnie Artykuły
SP 9 A D Q - ALFRED ...
Panasonic RF-4990
Reklama

eXtreme-fusion


NKP-2013
NewsyNKP-CONTEST
krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców


motto

Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Termin zawodów
Zawody NKP-Contest rozgrywane są w dniu 7 grudnia 2013 roku (sobota), w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

2. Cele
a) Upamiętnienie nawiązania przez polskiego krótkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX pierwszej potwierdzonej łączności radiowej (6 grudnia 1925 r.) ze stacją zagraniczną - holenderskim nadawcą Ten Kate - N0PM.
smiley Umożliwienie zdobycia pamiątkowego dyplomu NKP 2013 Award.
c) Doskonalenie umiejętności operatorskich, w tym perfekcyjnego opanowania zasad bezbłędnego prowadzenia łączności radiowych i ich logowania.

3. Organizatorzy
a) Zawody rozgrywane są pod patronatem Prezesa PZK.
smiley Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
c) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
d) Zawody organizuje zespół programowy PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski, SP5KP – sp5kp@wp.pl
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl - Marek Michałowski, SP8WQX - sp8wqx@o2.pl
e) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami NKP-Contest publikowane są na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.
4. Uczestnictwo
a) Udział w zawodach NKP-CONTEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
smiley Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
smiley Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
a) 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz).
smiley Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach".

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
smiley Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
- Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 itp.
smiley Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.

Uwagi
- w logach obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (CATEGORY)

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX stacje nadające spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB do 100 W out
Uwagi
- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)
- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: NKP-CONTEST.
- W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Punktacja
a) Każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
smiley Nie zalicza się łączności w przypadkach:
- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.
- niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
- jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
- nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
- użycia więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”smiley.
- braku logu korespondenta.

Uwaga
Jakakolwiek niezgodność w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.


12. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
smiley Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

13. eLogi
Logi za NKP-Contest przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.
W celu przesłania logu należy:
- wejść na stronę http://pga-zawody.eham.pl
- zalogować się.
- kliknąć na ikonę „Wrzuć log”.
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”smiley.
- kliknąć na „Załaduj”.

Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”smiley.
- Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.
- W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
- TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres: pga-zawody@wp.pl pamiętając aby:
- W temacie listu podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

14. Programy logujące
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1
smiley Stacjom zagranicznych startujących w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

15. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu można się zwracać pisząc na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonując pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
smiley W otrzymanych logach via e-mail Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.
smiley Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach ) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.
Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegające zaskarżeniu.

Ważne
Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

18. Nagrody
a) Zwycięzcy poszczególnych grup klasyfikacyjnych otrzymają Plakiety Prezesa PZK. Jeżeli na pierwszych miejscach znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, plakiety przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.
smiley Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane są do pobrania i samodzielnego wydrukowania indywidualne eCertyfikaty Udziału w NKP-2013.
c) Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane zostaną dyplomy. Jeżeli na miejscach 1-3 znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, odpowiednie dyplomy przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.
d) Za 3. miejsce w grupie SO-QRP-CW SP5FHF ufunduje statuetkę.
e) Specjalna nagroda-statuetka za najlepszy wynik na CW przyznana zostanie radiooperatorowi, który swoją pierwszą licencję nadawcy otrzymał w latach 2012-2013. Jej fundatorem jest SP4EOO.

19. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

20. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: qtc@post.pl
smiley Opinie i sugestie co do funkcjonowania ROBOTA przyjmującego logi oraz ASRZ (Automatycznego Systemu Rozliczania Zawodów) należy kierować do SP8WQX na adres sp8wqx@o2.pl
c) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
d) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
e) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

Przykład logu Cabrillo stacji SP0CFF QRV w zawodach NKP-Contest

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: NKP-CONTEST
CALLSIGN: SP0CFF
CATEGORY: MO-MIX
NAME: SP-CFF - Polski Klub Flora Fauna
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1506 SP0CFF 599 001EL05 SP8OBP 599 004KS01
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1520 SP0CFF 599 002EL05 SP7JMA 599 012LN02
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1527 SP0CFF 599 003EL05 SP4HHH 599 018OU01
QSO: 3500 CW 2013-12-7 1540 SP0CFF 599 004EL05 SP2UN 599 014BY08
QSO: 3500 PH 2013-12-7 1547 SP0CFF 59 005EL05 SP7DRR 59 025WM01
QSO: 3500 PH 2013-12-7 1559 SP0CFF 59 006EL05 SQ9XTX 59 042CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: NKP-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:
Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu PGA ZAWODY.

73 & GL de Zespół PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo, sp8wqx
SQ9EJ dnia grudzie 06 2013 04:37:34 · 0 Komentarzy · 485 Czytać · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogął dodawać posty w shoutboksie.

@SQ9LOP
DATA: 05/07/2019 18:21
witam
moze mi sie uda zjawic w istebnej ale nie chce obiecywac wiec do zobaczenia

@sp9cca
DATA: 11/06/2019 00:28
Teraz to jest OK.
TNX DR Dominiczku - vy73 es GL!!!

@sp9cca
DATA: 17/04/2019 23:19
Wszystkim OM's na tej stronie Wesołych Świąt
Życzy - Jurek GW /sp9cca !
Smacznego jajka i szyneczki - vy 73'

@SQ9LOP
DATA: 30/03/2019 20:41
Jak sami widzicie nie mamy polskiej czcionki na stronie za co przepraszamy prace trwają by to wszystko przywrócić do ładu

@SQ9LOP
DATA: 26/02/2019 18:47
Mamy problem z serwerem za co z gory przepraszamy

@SP9EMV
DATA: 19/11/2017 13:20
K O M U N I K A T Y
Stacja Śląskiego Oddziału
PZK-SP9PNB nadaje
komunikaty w każdy
poniedziałek o godz.21
na przemienniku SR9E
145.725 MHz
CTCSS 71.9 Hz

@SP9EMV
DATA: 03/12/2016 11:22
Z A W O D Y
Regulaminy zawodów
krajowych KF i UKF
znajdują się na stronie
ROBOT PGA-ZAWODY